WeCare 意外住院現金保

補貼住院開支,專心接受更好治療

每日最多HK$1,500現金保障,每個保單年度最多可claim 28日!

意外入院? 有住院現金保障安心哂

意外就係意料之外,大人小朋友都一樣有機會遇上!投保WeCare 意外住院現金保(「本計劃」),若因意外而要入院接受治療,只需遞交住院證明文件,可獲住院現金賠償,補貼住院開支!

公立或私家醫院都Claim得

計劃涵蓋香港的公立或私家醫院,你可以靈活運用住院現金賠償,既可補貼住院費,讓自己多個治療選擇,亦可當作彌補住院時「手停口停」的收入損失,減輕負擔。

實惠保費,優質保障

入門計劃保費低至每月港幣24.9^元,就可享住院現金保障,每日住院現金為港幣500元(私家醫院)。每宗意外可獲最多14天的賠償。每年可就2宗意外分別索償。

大人細路都保,全家都安心

小朋友精力旺盛又好動,一不小心好易出意外要入住醫院治療!本計劃由細至出生後15天至65歲都包,必要時就可運用額外現金補貼開支,安心為全家揀選更好治療。

立即揀選合適的意外住院現金保障計劃

只需輸入性別及年齡,便可即時獲取報價!

性別

年齡

吸煙狀況

入門計劃

每月保費低至

HK$
/月

優惠代碼

--

你的歲數未能購買此產品

查看詳情

標準計劃

每月保費低至

HK$
/月

優惠代碼

--

你的歲數未能購買此產品

查看詳情

優越計劃

每月保費低至

HK$
/月

優惠代碼

--

你的歲數未能購買此產品

查看詳情

我們將會評估你的職業並作為核保過程的一部份,而且我們根據核保的結果,可能要求增加保費。上述保費只作參考,實質保費會因應核保結果改變。

主要計劃特點²

入門計劃

標準計劃

優越計劃

保障內容

.因意外住院時可按所選計劃獲發每日住院現金保障。
.涵蓋香港私家及公立醫院,只需提供住院證明文件即受保障。
.每宗意外最多賠償14天,每個保單年度最多可就2宗意外分別索償。

保障額

.私家醫院:HK$500/每日
.公立醫院:HK$200/每日

.私家醫院:HK$900/每日
.公立醫院:HK$350/每日

.私家醫院:HK$1,500/每日
.公立醫院:HK$500/每日

投保年齡

15天到65歲

最高承保年齡

80歲

保單保障期

1 年,每年續保至80歲

保費繳付期

與保單保障期相同

支付保費模式

月繳

恩恤身故賠償

現行保單保障期內已支付總保費的105%

更多特點

更改保障計劃級別

任何時間,新的保障計劃將於下一個保單周月日生效¹

續保

保證續保,無需進一步提交健康證明

計劃不包括⁴

.所有投保前已存在疾病及先天性疾病均不會受保。若情況受未經醫生處方之酒精藥物所致,亦不會受保。
.若受保人於保單簽發日後1年內自殺,將不能獲發恩恤身故賠償,但將獲退還現行保單保障期內已付總保費。

產品資料並不包含保單的完整條款,而有關完整條款載於保單文件中。

常見問題

此常見問題只供參考之用,並不構成保險合約的一部分。有關產品的完整條款及細則及不保事項,請參閱保單文件,如有任何差異,均以保單內之條款細則為準。如中、英文版本有任何歧異,一概以英文版本為準。Blue Insurance Limited 保留對上述所有事項之最終批核權及決定權。